В Малорите женщине не оплачивали больничный пока не вмешалась прокуратура…

У мінулым годзе ў Ма­ларыце адбыўся выпадак, які з’яўляецца яскравым пры­кладам таго, з якімі праб­ле­мамі можа су­тыкнуцца ча­­лавек, калі працуе неафі­цый­на — без афармлення дага­вора ці кантракта. 

Як паведаміў газеце «Голас часу» пракурор Маларыцкага раёна Раман Гузюк, падчас асабістага прыёму грама­дзян пракурорам Брэсцкай воб­лас­ці да яго звярнулася жыхарка Ма­ларыты з пытаннем нявыплаты ёй най­мальнікам грашовай дапамогі па ча­­совай непрацаздольнасці ў вы­ніку траўмы. Пры разглядзе да­дзенага зва­роту пракуратура раёна выявіла факты выплаты жан­чыне заработнай пла­ты адным з пры­ватных прад­прыемстваў горада пры адсутнасці заключанага ў пісьмовай форме пра­цоўнага альбо грамадзянска-пра­вавога дагавора, без адпаведнага пра­вядзення да­дзеных грашовых сум у бух­гал­тарскім уліку і адпаведна, без ут­­рымання і пераліку ў бюджэт падаходнага падатку, без платы за работніцу абавязковых страхавых узносаў ў бюджэт дзяржаўнага па­за­бюджэтнага фонду сацыяльнай аба­роны насельніцтва Рэспублікі Бе­ларусь.

Было ўстаноўлена, што наймальнік не пералічыў у бюджэт падаходны падатак у памеры – 211,54 руб., а таксама не пералічыў абавязковыя страхавыя ўзносы ў памеры 783,74 руб. У органе фонду сацыяльнай абароны насельніцтва адсутнічала нават інфармацыя аб прыёме на работу жанчыны, і адпаведна, калі яна атрымала сур’ёзную траўму і амаль паўгода праходзіла лячэнне, то не магла атрымаць грашовую дапамогу па часовай непрацаздольнасці.

Па патрабаванню пракуратуры прад­­прыемства кампенсавала вы­­­­­шэй указаныя сумы, а так­са­ма выплаціла жанчыне грашо­вую да­памогу па часовай непра­ца­здоль­насці ў памеры 2578,61 руб. Пры гэтым прадпрыемства і яго кі­раў­нік былі прыцягнуты таксама да адмі­ністрацыйнай адказнасці.

 

Поделиться:
  • 2
  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий


error: Незаконное копирование материалов сайта запрещено!